Tüm Duyurular
 

Gıda Güvenliği

Gıda sanayinde HACCP ve önemi, HACCP uygulamaları, GMP uygulamaları,
ISO-9000 kalite sistemi ve önemi

Enstrümental Gıda Analizleri ve Tekniği

Fotometrik analizlerin esasları, kolorimetrik ve spektrofotometrik gıda analizleri, sıvı gıdalarda ph ve elektriki iletkenlik ölçümleri, kromatografinin temel prensipleri ve kromatografik analiz yöntemleri

İleri Gıda Mikrobiyolojisi

Gıda mikrobiyolojisinde temel konuların yanı sıra, güncel konular ve yeni teknolojiler

Mikrobiyel Biyoproses Teknolojisi

Mikrobiyel gelişmenin prensipleri, fermentörler ve fermentasyon teknolojisi, katı materyal üzerinde fermentasyon, tek hücre proteini, tek hücre yağı, mikrobiyel olarak amino asit, pigment, vitamin, aroma, kimyasal madde üretimi, maya teknolojisi, gıdalarda fermentasyon uygulamaları

Süt ve Ürünleri Fizik ve Kimyası

Strüktür, özgül ağırlık, erime ve donma noktaları, viskozite, sütün tepkimeleri, sütün yağı,  fosfolipidler, kolestrol, karotenoidler ve pıhtılaşma olayları

Gıda Ambalajlamada Uygulanan Teknikler

Ambalajın tanımı, ambalajdan beklenen işlevler, çeşitli ambalaj materyalleri, aseptik ambalajlama tekeniği, gıdaların koruyucu gazlarla ambalajlanaması, modifiye atmosferde ambalajlama, ambalajlamada barakod sistemi, kullanılan baskı sistemleri, çeşitli gıda maddelerinin ambalajlanması

İçme Sütü ve Fermente Süt Ürünleri 

Pastörizasyon yöntemleri, standardizasyon, homojenizasyon ve deoderizasyon, sterilizasyon, sterilize süt üretim yöntemleri, yoğurt, kefir, kımız, ayran üretim teknolojileri, fermente süt ürünlerinin besin değeri.

Süt Endüstrisinde Yapılabilirlik İlke ve Ölçütler

Süt endüstrisinin ekonomik yönü, gelişim eğilimleri, sorunlar ve çözüm önerileri, süt endüstrisi teknoloji sorunları, süt ürünleri üretiminde işlemenin birleşen ve farklılaşan yönleri

Yemeklik Yağ Kimyası ve Teknolojisi

Yağların sınıflandırılması, ham yağ üretim aşamalarında yağların rafinasyonu, yağların hidrojenlenmesi, margarin üretimi, çeşitli yemeklik yağların üretim teknolojileri

Endüstriyel Meyve Şarapları Teknolojisi

Elma, erik, kiraz, frenk üzümü, vişne, portakal şaraplarının üretimi, çerez şarapları, likör şarapları, sherry, porto, marsala, muskatel, bal şarabı ve sake üretimi.

Endüstriyel Meyve Suyu Üretim Teknolojisi

Meyvelerin bileşimi, meyvelerde uygulanan ön işlemler, presleme ve presler, durultma ve durultucu maddeler, filtrasyon ve filtre yardımcı maddeleri, evaporasyon ve evaporatörler, aroma tutuculur, deaerasyon, homojenizasyon, pastörizasyon, dolum işlemleri, bazı tropik meyve suları ile diyet içeceklere ait üretim teknikleri

Kimyasal Mikrobiyoloji

Hücre tabakalarının kimyasal bileşimi, taşıma sistemi, hücrenin organik maddelerden enerji meydana getirme mekanizmaları, biyolojik oksidasyon

Gıdalarda Uygulan Kurutma Teknikleri

Kurutmanın bilimsel temelleri, su aktivitesi ile gıdaların bozulması arasındaki ilişkiler, mutlak nem, bağıl nem, çiğlenme noktası ve nem ölçücüler, kurutma hızına etki eden faktörler, kurutmada meydana gelen değişmeler, kurutma aletleri

Gıda Sanayiinde Starter Üretimi ve  Kullanımı

Starter kullanımının amaç ve yararları, starter çeşitleri, starter üretiminde mikroorganizma seçimi, starter üretiminde hammadde seçimi ve temini, starter üretim yöntemleri, ana-, ara- ve işletme kültürleri, aerob üretim yöntemleri, anaerob üretim yöntemleri, starter tipleri, starterlerin korunması ve kullanımı

Gıdalarda Bozulmaya Neden Olan Mikroorganizmalar ve Tanımlanmaları

Mikroorganizmalar ve mikrobiyolojik bozulmalar hakkında genel bilgi, mikroorganizmaları (maya-bakteri-küf) tanımlanması; örnek alma, örneğin hazırlanması, doğrudan mikrobiyolojik incelenmesi, saf kültür eldesi ve her bir mikroorganizma grubu için tanı testlerinin uygulanması

Endüstriyel Gıda İşleme Mühendisliği

Gıda işlemede ısı aktarımları, ekstraksiyon-destilasyon üniteleri; Gıda sanayiinde kullanılan makinaların çalışma ilkeleri; Gereksinime uygun makinaların  dizaynı; Şeker, yağ, alkollü içkiler, konserve ve meyve suyu sanayiinden örneklemeler; İşlemlerin bilgisayarla kontrolü.

Fermente Tahıl Ürünleri

Tahıl ürünlerinde laktik starter kullanımı, ekmek ve çeşit ekmek üretimi, tarhana üretimi, boza üretimi.

Tahıl Kimyası

Tahılların kimyasal bileşimleri ve genel karakterleri, buğday kimyası, triticale ve çavdar kimyası, arpa kimyası, yulaf kimyası, mısır kimyası, pirinç kimyası.

Gıda Güvenliği Mikrobiyolojisi ve Kimyası

Gıda güvenliğini etkileyen özellikle mikrobiolojik faktörlerin irdelenmesi, mikrobiyel güvenliğin kimyasal faktörlerle olan etkileşimi, patojenlerin kontrolü, dünya mevzuatındaki limitleri ve stratejileri, kimyasal katkıların mikrobiyel etkileşimi

DOKTORA DERS İÇERİKLERİ

Yağların Hidrojenasyonu ve Margarin Teknolojisi

Hidrojenasyonun tarihçesi ve kimyası, işlem şartları ve etkileri, substratın etkileri, kataliz teorisi, yağların hidrojenasyonu, margarin üretimi

Lipitler

Lipidlerin sınıflandırılması, lipidlerin sentezi,  gliserin ve yağ asitleri,  yağ asitlerinin adlandırılması ve sınıflandırılması, trigliseritlerin adlandırılması, dağılım yasaları, yağ içindeki diğer maddeler

Gıda Sanayiinde İstatistiksel Kalite Kontrol

Gıda kalite kontrol sistemleri, kontrol kartları, test metotları, proses kontrolü, üretim spesifikasyonları

Gıda Sanayiinde Enzim Kullanımı

Enzim üretim kaynakları, bitkisel enzimler, hayvansal enzimler, mikrobiyal enzimler, mikrobiyal enzimlerin teknik ölçekli üretimi, enzim üretiminde hammadde seçimi ve hazırlanması, bakteriyal enzim üretim yöntemleri, fungal enzim üretim yöntemleri, enzimlerin tutuklanması, ticari enzim tipleri ve kullanımı

İleri Süt Teknolojisi

Sütün elde edilişi, Sütün fiziksel ve kimyasal özellikleri, Süt mikrobiyolojisi, Süt ürünlerinin üretimi (yoğurt, tereyağ, peynir, süttozu, dondurma v.b.), Süt ürünlerinde starter kültür kullanımı

İleri Gıda Kimyası

Gıda kimyasına giriş, Besin maddeleri ve özellikleri (karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller), Gıdalarda kalite kontrol hizmetleri

Toplum Beslenmesi

Çeşitli yaş gruplarına yönelik beslenme programlarının hazırlanması, Toplumda beslenme alışkanlıkları, Beslenme yetersizliğinden kaynaklanan hastalıklar

Durultma ve Filtrasyon Teknikleri

Meyve sularında bulunan doğal bulanıklık kaynakları ve berraklık olgusu, enzimatik yöntemle durultma,  durultma yardımcı madde ve özellikleri, tortu ayırma yöntemleri, filtrasyon teknikleri ve filtreler, durultma uygulamaları ve kontrolu, sonradan bulanma ve kanıtlama testleri

Bitkisel Ürünlerde İleri Sterilizasyon Teknikleri

Temel kavramlar, Mikroorganizmaların ısıya dayanmalarına etki eden faktörler, ısı aktarım yöntemleri, ısıl işlem makineleri, aseptik konserve- leme  tekniği, soğuk nokta,

Gıdaların İşlenmesi Esnasında Oluşan Kimyasal Değişiklikler

Oksidasyon ve otooksidasyon, organik bileşiklerin metallerle katalizasyonu, antioksidanlar, enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonları, gıda işleme esnasında gıda bileşenlerinde oluşan değişmeler

Gıda Toksikolojisi

Gıdaların, gıda bileşenlerinin, bileşime tesadüfi veya bilerek katılan katkıların değerlendirilme prensipleri ve karşılaşılan problemler, bunların toksik önemleri, toksik olma prensipleri, yapıları ve biyolojik aktiviteleri, temel kavramlar, alerjik özelliğe sahip gıdalar ve mikroorganizmalar

Viski ve Konyak Üretimi

İspirto maltı üretiminden başlayarak, ağır ve hafif bünyeli viski üretimi. Mısır ve buğday katkılı viski üretimi.Konyak üretimi ve üretimde uygulanan farklı yöntemler.

Endüstriyel  Konserve Teknolojisi

Çeşitli konservelerin üretiminde uygulanan ön işlemler, sterilizasyon teknikleri, F değerinin pratik ve uygulamalı olarak belirlenmesi, meydana gelen değişmeler, hazır konserve, etli konserve ve balık konservelerinin üretilmesi 

Gıda Aroma Maddeleri ve Aroma Kimyası

Gıdalarda bulunan aroma maddelerinin kimyasal özellikleri, doğal aroma maddeleri, gıdalarda reaksiyon sonucu oluşan aroma maddeleri, aroma maddelerinin oluşum tepkimeleri, aroma maddelerinin gıda üzerine etkisi.

Değirmencilik Teknolojisi

Tahılın yapısı ve bileşimi, buğdayın depolanması, paçal işlemi, buğdayın temizlenmesi, buğdayın tavlanması, öğütme, öğütmenin kontrolü, un pasajları ve kalitesi, paçal, ambalajlama, depolama

 
Harun ŞENGİL